Säännöt

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

2 Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

 • Toimia alle 30-vuotiaiden nuorten asunto-olojen parantamiseksi.
 • Edistää nuorten ja nuorten perheiden sosiaalista vahvistumista.
 • Etsiä vaihtoehtoja itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille tarkoitettujen asuntojen aikaansaamiseksi.
 • Tukea nuorten omaehtoista toimintaa elinolosuhteidensa kohentamiseksi.

Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 Yhdistyksen tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys

 • Lisää nuorten itsenäisen asumisen valmiuksia ja -tietoisuutta asumisneuvonnan, asumisohjauksen, asukastoiminnan, tiedottamisen ja koulutuksen keinoin.
 • Toimii yhteistyössä julkisen sektorin palvelutuottajien, eri kansalaisjärjestöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa nuorten itsenäistymisen edistämiseksi.
 • Edistää nuorille tarkoitettujen, voittoa tavoittelemattomien, asuinkiinteistöjen ja asuntojen aikaansaamista tuottamalla, hankkimalla ja ylläpitämällä niitä.
 • Tekee toimintaansa tunnetuksi erilaisissa tapahtumissa, tiedottamalla ja muilla vastaavilla tavoilla.

4 Yhdistyksen toiminnan tukeminen

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä järjestää muuta vastaavaa omatoimista varainhankintaa.

5 Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua rekisteröidyt yhdistykset, muut oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt sekä täysivaltaiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen toiminnan tarkoituksen ja jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi.

Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä sekä julkisyhteisöjä. Kannatusjäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Kunniajäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja yhdistyksen varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6 Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukseen on oikeus osallistua kullakin yhdistyksen varsinaisella sekä kunnia- ja kannatusjäsenellä. Kullakin varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin. Jos vaaleissa pyydetään lippuäänestystä, on sellainen toteutettava. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi – toukokuussa ja syyskokous syys – joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti yhdistyksen jäsenille.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää ilmoittamaansa asiaa varten. Asia on mainittava kokouskutsussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 4. todetaan kokouksen laillisuus
 5. käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus
 6. kuullaan tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
 7. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. valitaan yhdistyksen varsinainen tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä hallintoa
 9. käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään viikkoa ennen kokousta hallitukselle kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 4. päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi vuodeksi
 5. käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet
 7. käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään viikkoa ennen kokousta hallitukselle kokouksen käsiteltäväksi ilmoittavat asiat.

7 Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioista vastaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja tarvittavat toimihenkilöt ja määrää heidän palkkionsa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja muulloinkin, kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestys hallituksen kokouksissa on avoin.

8 Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kukin erikseen.

9 Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

10 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Hyväksytty Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry:n ylimääräisessä kokouksessa Hyvinkäällä 14.5.2018 sekä yhdistyksen 2. ylimääräisessä kokouksessa Hyvinkäällä 14.6.2018.

Karel Mc Leod Smith     Kaisa Näsman
Puheenjohtaja                Sihteeri